Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Leerlingenzorg

  • Op onze school hebben sommige leerlingen specifieke ondersteuning nodig.

Hoe die ondersteuning vorm krijgt wordt bepaald in gezamenlijk overleg tussen ouders, klassenleiding, teamleiders en specialisten (o.a. orthopedagogen, psychologen en therapeuten).
Soms is onderzoek nodig om de hulpvraag goed te kunnen beantwoorden. De resultaten van een dergelijk onderzoek worden altijd met de ouders besproken.
Afgezien van specifieke ondersteuning, kunnen al onze leerlingen individuele hulp krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van remedial teaching, logopedie en speltherapie.
School-video-interactiebegeleiding
Op grond van een gerichte hulpvraag van de klassenleiding kunnen video-opnames van een leerling worden gemaakt, geanalyseerd en vervolgens besproken met de klassenleiding om duidelijker zichtbaar te maken wat er gebeurt. Hierdoor is beter te bepalen hoe op het gedrag van de leerling kan worden ingespeeld.
 
Schoolblokkades 
Elke groep kent per dag een aantal momenten waarop geen therapie wordt gegeven. Tijdens deze zogenaamde schoolblokkades, zijn alle leerlingen als groep bij elkaar en komen zaken aan bod als wereldoriëntatie, creatieve vakken of groepsoverstijgend lees- en rekenonderwijs.
 
Effectieve leertijd
Door therapie en (para)medische controles is lesuitval onvermijdelijk. In overleg met Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal proberen we de therapietijden zo gunstig mogelijk te plannen. Het werken met schoolblokkades (tijden waarop kinderen niet uit de klas mogen) heeft hierop een gunstige uitwerking.
Bij jonge kinderen wordt, waar mogelijk, ook therapie in de klas gegeven, zodat het onderwijsproces zo min mogelijk wordt verstoord.
 

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)