Medezeggenschap

Ook ouders en medewerkers bepalen mee over wat er op hun school gebeurt. Dat doen ze via de medezeggenschapsraad (mr) en via de oudercommissie.

Medezeggenschapsraad

De mr geeft de schooldirectie advies, gevraagd en ongevraagd. Voor sommige plannen heeft de school ook goedkeuring nodig van de mr. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van mr-leden. Iets vragen of doorgeven aan de mr? Neem gerust contact op en stuur een e-mail naar ...

Ouderraad

In onze ouderraad zitten enthousiaste en betrokken ouders. Ze organiseren activiteiten voor de kinderen en verlenen hulp waar nodig. De ouderraad komt om de zes weken bij elkaar. Ook ouders die geen lid zijn, kunnen aanschuiven. Voel je welkom. Neem contact op via ouderraadlichtenbeek@gmail.com

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Lichtenbeek maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten met een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). In de gmr zitten personeelsleden en ouders van de 25 scholen van De Onderwijsspecialisten. Meepraten? Je bent van harte welkom!

Meer over de gmr