Ouderraad, -hulp en -bijdrage

 

Ouderraad  

De ouderraad bestaat uit enthousiaste en betrokken ouders. De ouderraad organiseert activiteiten voor de kinderen en verleent hand- en spandiensten. Iedere zes weken vergadert deze raad. Ook ouders die geen lid zijn van de raad kunnen deze vergaderingen bijwonen.  

Meer info via: ouderraadlichtenbeek@gmail.com

Ouderhulp 

Regelmatig organiseren we vieringen, projecten en uitjes. Ouders nodigen we ook uit om bij vieringen aanwezig te zijn.  

Ouderbijdrage  

Wij vragen u jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden. De ouderraad beheert deze bijdragen en verantwoordt deze in een financieel jaarverslag. De hoogte van de bijdrage is € 25,-. Deelname aan het kamp kost € 12,50 per dag, het schoolreisje € 7,50. Het gaat om vrijwillige bijdragen. Afzien van betaling heeft geen consequenties voor de deelname van uw kind; wel vinden we het prettig wanneer u hierover de directeur van de school informeert.