Met leerlingen en ouders

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. En ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Leerlingenraad

Lichtenbeek heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad adviseert en denkt mee over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over het leerklimaat op school, buitenspelen, het nieuwe rapport en feesten en vieringen. In de raad zitten leerlingen uit de middengroepen en de bovenbouwgroepen. De raad vergadert vier keer per jaar.

Naschoolse activiteiten

Leerlingen kunnen lid worden van de Lichtenbeekklup. Zij kunnen na school sporten met andere leerlingen. Het beweegteam verzorgt op meerdere dagen na school verschillende activiteiten.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. De ­klassenleiding heeft veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de klassenleiding het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers hun kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Zo blijf je op de hoogte
• Via het huisbezoek. Is je kind nieuw bij ons op school? Dan komt de klassenleiding in de eerste drie maanden thuis op bezoek om kennis te maken. Soms komt de klassenleiding ook thuis langs als een leerling al langer bij ons op school zit. Dat spreken we dan samen aan het begin van het schooljaar af. De leraar maakt een verslag van het huisbezoek.
• Social Schools. Dit is het online communicatiemiddel binnen onze school en tussen school, revalidatie en thuis. Hierop staat algemene en actuele informatie over de activiteiten in de klas en op school.
• Via oudergesprekken. De klassenleiding heeft aan het begin van elk jaar een startgesprek met alle ouders. Ook is er twee keer per jaar een voortgangsgesprek. Daarvoor krijg je een uitnodiging.
• Via ouderavonden. Hier kunnen ouders elkaar ontmoeten. Ook praten we je bij over het onderwijsprogramma.
• Via oudercontactdagen. Je loopt dan een dagdeel mee met het school- en revalidatieprogramma van je kind. Je kunt hiervoor een afspraak maken.

Bezoek arts

Krijgt je kind een oproep voor een bezoek aan de revalidatiearts of schoenenpoli? Dan vragen we je om daarbij aanwezig te zijn. Moet je kind naar de tandarts, huisarts of een andere specialist? Dan vragen wij je om deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Gescheiden ouders

Na een echtscheiding hebben vaak beide ouders het ouderlijk gezag over hun kind. Wij informeren dan allebei de ouders over de ontwikkeling en vorderingen van de leerling. We nodigen beide ouders uit voor het gesprek. Twee aparte gesprekken voeren is niet mogelijk. Soms heeft een van de ouders het ouderlijk gezag. Dan gaan wij ervan uit dat deze ouder de ander op de hoogte houdt van de ontwikkelingen van hun kind op school. Als de andere ouder de school om informatie vraagt, informeert de teamleider de ouder die het gezag heeft over het kind. We geven dan alleen informatie als dat niet in strijd is met het belang van het kind.

Ouderhulp

Regelmatig organiseren we activiteiten, projecten en uitjes. Hulp van ouders is daarbij vaak heel welkom. We nodigen ouders ook uit om bij vieringen aanwezig te zijn.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit enthousiaste en betrokken ouders. De ouderraad organiseert activiteiten voor de kinderen en verleent hand- en spandiensten. Iedere zes weken vergadert deze raad. Ook ouders die geen lid zijn van de raad kunnen deze vergaderingen bijwonen.

Medezeggenschapsraad

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders en medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr