Onderwijsprogramma

Het speciaal onderwijs (so) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Elk kind is uniek. Daarom stemmen we ons onderwijsprogramma af op de mogelijkheden en behoeften van de leerlingen. In ons onderwijs is veel ruimte voor maatwerk.

Voorbereid op de toekomst

Onze school heeft deze leerroutes met aansluitende uitstroomprofielen:
• Leerroute 1: voortgezet speciaal onderwijs
• Leerroute 2: voortgezet speciaal onderwijs
• Leerroute 3: voortgezet speciaal onderwijs
• Leerroute 4: praktijkonderwijs
• Leerroute 5: voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs
• Leerroute 6: vervolgonderwijs (vmbo)
• Leerroute 7: vervolgonderwijs (havo, vwo)

Leerroutes en leerlijnen

Onze school kent zeven leerroutes. Elke leerroute heeft eigen leerlijnen en ontwikkelingsdoelen. Ontdekkend leren staat centraal. De leerroute is afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de ondersteuningsbehoefte van de leerling. We bieden leerroutes aan op het laagste ontwikkelingsgerichte niveau (LACCS) tot en met cognitief onderwijs zoals op een reguliere basisschool. Bij het bepalen van het ontwikkelingsniveau kijken we onder andere naar het IQ van een leerling, maar bijvoorbeeld ook naar de mate waarin hij of zij zichzelf sociaal-emotioneel kan redden.

LACCS

Voor leerroute 1(2) werken we volgens het LACCS programma. Dit programma stelt ons nog beter in staat om leerlingen bij wie een goed leven niet vanzelfsprekend is te stimuleren in hun ontwikkeling.

Begeleiding in de unit

Het onderwijs is georganiseerd in units. Daarin zitten twee tot vier basisgroepen. Elke basisgroep heeft een leraar en een onderwijsondersteuner. We willen de totale ontwikkeling van leerlingen stimuleren. Daarom moeten onderwijs, behandeling, revalidatie en zorg goed op elkaar worden afgestemd. De leraar kan een intern begeleider of ­ondersteunende specialisten inschakelen. Denk aan een orthopedagoog.

Hulpmiddelen

We maken gebruik van pictogrammen om het dag- en lesprogramma met kinderen te delen. Verder zetten we moderne ICT-middelen in, zoals digiborden en tablets.

Een extra schooljaar

Sommige leerlingen hebben behoefte aan een extra schooljaar. In dat extra schooljaar werken zij aan hun werkhouding en sociale vaardigheden. Zo kunnen ze na dit jaar doorstromen naar het vervolgonderwijs dat het beste bij hen past.